Your water. Our business.
Ring +45 48 70 85 88
COM | DK
 

Skräddarsydda avloppslösningar för industrin

Varje bransch har sina egna utmaningar och krav när det gäller avloppsvatten. Dagens företag är under konstant press att förbättra reningen av avloppsvattnet och sina egna ekonomiska resultat. Fler och fler företag tvingas uppfylla allt strängare miljökrav och använda branschens ”bästa praxis”. Det är där Aquarden kan hjälpa till!

Som leverantör av helhetslösningar för hållbar behandling av problematiskt avloppsvatten, erbjuder vi rådgivning, nyckelfärdiga system och service. Vi hjälper våra kunder att uppnå sina specifika mål – oavsett om de vill ha en lösning som avlägsnar svårnedbrytbara ämnen, uppfyller nuvarande och framtida miljölagstiftning, minskar kostnaderna för rening av avloppsvatten eller vill ha ett grönare lösning som återanvänder resurser (energi och vatten).

Några av de industrisektorer som vi hjälper är:

Några av de industrisektorer som vi hjälper är:

  • Läkemedel och bioteknik
  • Kemi och biokemi
  • Petrokemi
  • Metallindustrin
  • Galvanisering och ytbehandling
  • Tvättstugor och kemtvätt
  • Deponi och soptippar

… och andra branscher eller företag som genererar avfallsströmmar som behöver särskild behandling!

Har du ...

Aceton, aminer, anilin, API (aktiva farmaceutiska ingredienser), bensen, 1,1-bis-(metyl), biocider, BTEXN (bensen, toluen, etylbensen, xylen, naftalen), butyldiglykol, CMR ämnen (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstönande), kresyl, rengöringsmedel, ditolyleter, dioxan, DMAC (dimetylacetamid), DMF (dimetylformamid), EDTA, emulgerade oljor, etanediol, hormonpåverkande ämnen, klorfenoler (bland annat entaklorfenol, 2,4,6-triklorfenol, 2,3,4,6-tetraklorfenol), kolväten, ämnen på A-listan, maleinsyra, metanol, metylglykol, MPA (mykofenolsyra), n-propanol, naftalen, nitrobensen, NMP (N-metyl-2-pyrrolidon), oktylfenoletyloxilat, organiska lösningsmedel, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), PEG (polyetylenglykol), lakvatten, fenoler, skärvätskor, lösningsmedel, talg-alkylamin, THF (tetrahydrofuran), tungmetaller (inklusive kvicksilver), östrogen

… eller andra problematiska ämnen i ditt avloppsvatten som kanske finns i miljöskyddsverkets förteckning över främmande ämnen (LOUS) eller EU:s PRTR-lista över förorenande ämnen, bör du kontakta oss.

Share this page on
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+